( Best ) Samaas Ke Bhed In Marathi | समास व समास के भेद 

0

Samaas Ke Bhed In Marathi | समास व समास के भेद 

समास उदाहरणे | समास प्रकार | कराक के भेड | दिनाचार्य समास | वाक्याचे भेड | समाचा विग्रह  | समास के भेड

समास : समास म्हणजे ‘ सारांश  . हिंदी व्याकरणात समसाचा शब्दशः अर्थ एक छोटासा प्रकार; दोन किंवा अधिक शब्द एकत्र करून नवीन आणि लहान शब्द तयार होतो तेव्हा त्या शब्दाला हिंदीत समास म्हणतात.
दुस-या शब्दात सांगायचे तर समास हे क्रियापद आहे, ज्याद्वारे हिंदीतील किमान शब्दांमध्ये जास्तीत जास्त अर्थ व्यक्त केला जातो.

 

समसा आणि समसामधला फरक समास के भेड

 

समास के भेड

समास – समास  म्हणजे → “लहान करणे” म्हणजे लहान करणे

1. त्या चंद्रासारखा चेहरा म्हणा.
2. त्याला “चंद्रमुखी” म्हणा. “दोन किंवा अधिक शब्द एकत्र करून लहान शब्द बनविण्याच्या क्रियेला संयुग म्हणतात.”

संमिश्र पोस्ट / सर्व पोस्ट →

” संयुग बनविण्याच्या प्रक्रियेने जो नवीन शब्द तयार होतो त्याला समसिक पद किंवा समस्तपद म्हणतात.”
उदा. →  “the man who is great” = “महान माणूस”

 

समास के भेड

समासाचे मुख्यतः सहा (6) भेद आहेत –
1. अव्ययभाव
समास 2. तत्पुरुष समास
3.
कर्मधारय समास 4. द्विगु समास
5. द्वैत समास
6. बहुवृहि समास

पदांच्या प्राथमिकतेच्या आधारे समासांचे वर्गीकरण –

  • अव्ययभाव समासात   –  पूर्ववर्ती प्रमुख आहे .
  • तत्पुरुष, कर्मधारय आणि द्वीगु समास   –  उत्तरपद हे प्रधान आहे.
  • द्वैत   –  दोन्ही संज्ञा प्रबळ आहेत.
  • बहुव्रीही समासात   –  दोन्ही पदे गौण आहेत. (म्हणजे त्यात तिसरा अर्थ आहे)

1. अव्यय भव समास:-  ज्या शब्दाचा पूर्वपद (पहिला श्लोक) अपरिवर्तनीय आणि प्रबळ आहे (अवय्येव अशा शब्दांना म्हणतात ज्यात लिंग, कारक, काळ इत्यादींमुळे कोणताही बदल होत नाही, म्हणजे असे शब्द जे कधीही बदलत नाहीत) , अशा शब्दाला अव्ययभाव समास म्हणतात.
ओळख:  पहिल्या पदामध्ये (पहिला शब्द), “अनु, आ, प्रति, भार, अस, यवत, हर” इत्यादी वापरले जातात.

जसे  –

पूर्वीचा शब्द
(पहिला शब्द)
उत्तर शब्द
(दुसरा शब्द)
सर्व
शब्द (संपूर्ण शब्द)
अभिषेक
ला + दिवस = दररोज प्रत्येक दिवस
येणे + जन्म = आयुष्यभर जन्मापासून

 

 

2. तत्पुरुष समास:-  ज्यामध्ये उत्तपद (नंतरचा शब्द किंवा शेवटचा शब्द) प्रमुख असतो आणि दोन पदांमधील (शब्द) कारक चिन्ह (का, ते, साठी, मध्ये, इ.) गहाळ (गहाळ) होते. त्याला तत्पुरुष समास म्हणतात;

उदा
. राजाचा कुमार = राजकुमार,
धर्माचे पुस्तक = धर्मग्रंथ,
निर्माता = निर्माता

तत्पुरुष समासाचे भेद: विभक्ती  किंवा कारक लक्षणांच्या नावांनुसार (का, को, फॉर, मी, से इ.) तत्पुरुष समासाचे प्रामुख्याने सहा भेद आहेत –

(१) कर्म तत्पुरुष (द्वितीय तत्पुरुष): यामध्ये  ‘को’ या कर्म कारकाचा विक्षेपण नाहीसा होतो (नासा झाला किंवा नाहीसा झाला); म्हणजेच नवीन शब्द तयार झाल्यावर ‘को’ हा शब्द वापरला जात नाही.
जसे  –

सर्व पोस्ट अभिषेक
गगनचुंबी इमारत आकाश चुंबन घेणारा
खिसा पॉकेट क्लिपर
यशस्वी यश मिळवा

 

(२) करण तत्पुरुष (तृतीय तत्पुरुष)  : यामध्ये ‘पासून’, ‘बाय’ या तर्क घटकाचे विक्षेपण वगळले आहे; म्हणजेच नवीन शब्द तयार झाल्यावर ‘from’ आणि ‘by’ हे शब्द वापरले जात नाहीत.
जसे  –

सर्व पोस्ट अभिषेक
अनुकंपा करुणा पूर्ण
सूरने बनवलेले किंवा सूरने बनवलेले चांगली रचना
घाबरलेला भीतीने भारावून गेले

 

(३) संप्रधान तत्पुरुष (चतुर्थी तत्पुरुष):  यामध्ये ‘साठी’ प्रसूती घटकाचा विक्षेपण नाहीसा होतो; म्हणजेच नवीन शब्द तयार झाल्यावर ‘for’ हा शब्द वापरला जात नाही.
जसे –

सर्व पोस्ट अभिषेक
प्रयोगशाळा वापरासाठी शाळा
मेल ट्रेन मेल कार्ट
स्नानगृह स्नानगृह

 

(४) अपदान तत्पुरुष (पंचमी तत्पुरुष):  यामध्ये अपदान कारक ‘से’ (एखाद्यापासून विभक्त होण्याची भावना व्यक्त केली जाते) चे विसर्जन नाहीसे होते; म्हणजेच नवीन शब्द तयार झाल्यावर ‘from’ हा शब्द वापरला जात नाही. त्याच वेळी, कोणत्याही व्यक्ती, वस्तू इत्यादीपासून इतर कोणत्याही वस्तू, व्यक्ती, पदार्थ इत्यादीपासून वेगळे होणे, वेगळे होणे किंवा वेगळे होणे ही भावना व्यक्त केली जाते.
जसे  –

सर्व पोस्ट अभिषेक
पैसाहीन पैसाहीन
दिशाभूल मार्ग दूषित
पापापासून मुक्त पापापासून मुक्त

 

(५) संबंध तत्पुरुष (सष्टी तत्पुरुष) : यामध्ये  संबंधातील ‘क’, ‘क’, ‘की’ यांचा विसर्जन नाहीसा होतो; म्हणजे नवीन शब्द तयार झाल्यावर ‘का’, ‘क’, ‘की’ हे शब्द वापरले जात नाहीत.
जसे  –

सर्व पोस्ट अभिषेक
हुकूम राजाचा आदेश
पॅगोडा शिवाचे आलय
राजकुमार राजाचा मुलगा

 

(६) अधिकारी तत्पुरुष (सप्तमी तत्पुरुष) : यामध्ये  ‘मे’, ‘ऑन’ या घटक घटकाचा विसर्जन नाहीसा होतो; म्हणजे नवीन शब्द तयार झाल्यावर ‘मे’, ‘ऑन’ हे शब्द वापरले जात नाहीत.
जसे  –

सर्व पोस्ट अभिषेक
अग्निपरीक्षा तुमच्यावर पास झाला
पुरुषोत्तम पुरुषांमध्ये सर्वोत्तम
शोकग्रस्त शोकात

 

3. कर्मधारय समास:-  ज्या पदांमध्ये उत्तरपद प्रबळ आहे आणि पूर्वपद आणि उत्तरपद यांच्यामध्ये उपम-उपयम किंवा विशेषण-विशेषणाचा संबंध आहे, त्या सर्व पदांना कर्मधारय समास म्हणतात.
ओळख  : दोन्ही श्लोकांच्या मध्यभागी ‘जे आहे’, ‘सारखे’ इ.
जसे  –

सर्व पोस्ट अभिषेक
कमळाचे पाय कमळाचे पाय
शिव महान देव
चंद्रमुख चंद्राचा चेहरा

 

4. द्विगु समास:-  ज्या संपूर्ण शब्दाचा पूर्ववर्ती अंकात्मक विशेषण आहे त्याला द्विगु समास म्हणतात. त्यात समूह किंवा समूहाचे ज्ञान असते; म्हणजेच ज्या शब्दाचा पहिला शब्द (पहिला शब्द) गण, संख्या किंवा संख्या किंवा व्यक्ती, वस्तू, पदार्थ किंवा इतर कोणत्याही समूहाचा अर्थ देतो, अशा शब्दाला द्विगु समास म्हणतात. सोप्या भाषेत सांगायचे तर, ज्या शब्दात मोजणी (एक, दोन, तीन …. सात, आठ इ.) वापरली जाते, तेथे दुहेरी संयुग आहे.
जसे  –

सर्व पोस्ट अभिषेक
त्रिलोक तिन्ही जगाचा संगम
दुपारी दोन रक्षकांचा गट
सप्तसिंधु सात सिंधूंचा समूह

 

5. द्वंद्व समास:-  सर्व-शब्द (पूर्ण शब्द) ज्यामध्ये दोन्ही संज्ञा अविभाज्य आहेत (पहिली संज्ञा आणि उत्तर संज्ञा) आणि जेव्हा शब्द स्वीकारला जातो, ‘आणि’, ‘किंवा’, ‘किंवा’, ‘आणि’, म्हणून अशा शब्दाला द्वैत म्हणतात.
ओळख  : ‘संयुक्त चिन्ह (-)’ हे दोन शब्दांमध्ये वापरले जाते, परंतु नेहमीच नाही. त्याच वेळी, पहिली संज्ञा आणि दुसरी संज्ञा एकमेकांशी विरोधाभासी आहेत किंवा असे म्हटले जाते की संभाषण आहेत, नावाप्रमाणेच, द्वैत म्हणजे दोन शब्द, गुण, पदार्थ किंवा परिस्थिती जे एकमेकांच्या विरुद्ध आहेत. म्हणजेच, या कंपाऊंडमध्ये असे प्रथम पद आणि उत्तर शब्द वापरले जातात जे एकमेकांना विरोध करतात.
जसे –

सर्व पोस्ट अभिषेक
थंड गरम थंड किंवा गरम
देवासुर देव आणि असुर
सद्गुणी पाप आणि पुण्य कर्म
प्रवाह नद्या आणि नाले

Sangya and tyache prakar

6. बहुव्रिहि समास:-  ज्यामध्ये सर्व पद (संपूर्ण शब्द) प्रमुख नसतात, दोन्ही पदे एकत्रितपणे तिसऱ्या पदाकडे दर्शवतात, त्यात बहुपदी संयुग असते. म्हणजेच असे असेही म्हणता येईल की कोणतेही दोन शब्द एकत्र आल्यावर असा शब्द तयार होतो, ज्या शब्दापासून नवा शब्द तयार झाला आहे त्याबद्दल न सांगता, तो दुसर्‍या एखाद्या व्यक्तीची किंवा वस्तूची खासियत सांगतो किंवा दाखवला तर. , नंतर एक बहुविध संबंध आहे.
जसे  –

सर्व पोस्ट अभिषेक
नीलकंठ ज्याचा कंठ निळा (शिव)
लॅम्बडा ज्याचे पोट लांब आहे (गणेश)
चौडी चार धागे आहेत ज्यात (माला)
दशनन दहा म्हणजे ज्याचा (रावण)
  • ‘नीलकंठ’, निळा म्हणजे कंठ म्हणजे शिव. येथे दोन्ही पदे मिळून तिसरी संज्ञा ‘शिव’ दर्शवतात, म्हणून हा बहुविध समास आहे.
  • ‘दशानन’, ज्याचे दहा आनन; म्हणजे दहा डोकी (आनन) म्हणजे रावण.

कृपया लक्ष द्या!!

बर्‍याच वेळा असे होते की परीक्षेत प्रश्नात असे शब्द दिले जातात, जे दोन संयोग दर्शवतात, जसे की –

नीलकंठ  – ज्याचा कंठ निळा आहे :- कर्मधारय समास
नीलकंठ  – ज्याचा कंठ निळा आहे (म्हणजे शिव) :- बहुवृहि समास

दशानन  – दहा आनांचा समूह :- द्विगु समास
दशानन  – दहा हे आन आहेत ज्यांचे (म्हणजे रावण) :- बहुवृही समास

आता अशा स्थितीत लक्ष द्या की समास विग्रह दिल्यास तो कोणत्या समासाचे नियम सर्वात जास्त पाळतो ते शोधा, ज्या समासाचे नियम सर्वात जास्त पाळले गेले आहेत, तोच समास असेल.

पण जर फक्त शब्द दिला असेल आणि या शब्दात कोणते संयुग आहे असे विचारले असेल, तसेच पर्यायाने त्या शब्दात कोणते संयुग असू शकतात हे दोन्ही समाविष्ट केले आहे;
जसे –

प्र. ‘दशानन’ मध्ये कोणते –
(a) तत्पुरुष समास
(b)
कर्मधारय समास (c) द्विगु समास
(d) बहुवृही समास

आता इथे ‘दशानन’ मध्ये ‘द्विगु आणि बहुद्विषीय संयोग’ दोन्ही आहेत, परंतु अशा स्थितीत तुमचे उत्तर ‘बहुवृही समास  असे असावे  , कारण बहुवृही समास हा सर्व समासांमध्ये श्रेष्ठ मानला जातो आणि म्हणूनच अशा स्थितीत उत्तर   सदैव बहुवृही

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here