[ Best ] हिंदी व्याकरण क्रिया Kriya MCQ In Marathi प्रश्नमंजुषा

0

हिंदी व्याकरण क्रिया Kriya MCQ In Marathi प्रश्नमंजुषा

हिंदी व्याकरण –  क्रियापद

हिंदी व्याकरण क्रिया Kriya MCQ In Marathi प्रश्नमंजुषा

हिंदी व्याकरण क्रिया Kriya MCQ In Marathi प्रश्नमंजुषा

प्रश्न = 1. जितवा या क्रियापदाचे कोणते रूप प्रेरक क्रियापद आहे?
(A) पहिला हेतू
(B) दुसरा हेतू
(C) तिसरा हेतू
(D) यापैकी नाही

उत्तर:- (ब)

प्रश्न = २. “पंडितजींनी फुले व प्रसाद वाटला”, कोणते क्रियापद आहे
(a) अकर्मक
(b) सकर्मक
(c) aa आणि b (d)
यापैकी कोणतेही नाही

उत्तर:- (ब)

प्रश्न = २३. पंडितजी हवन करून कथा सांगत आहेत, त्यात काय क्रिया आहे?
(a) संयुक्त क्रियापद
(b) पूर्व-क्रियापद
(c) मुख्य क्रियापद (d
) सहायक क्रियापद

उत्तर:- (ब)

प्रश्न = ४. थेट प्रेरक क्रियापद म्हणजे काय?
(a) मूळ क्रियापद
(b) पहिले प्रेरक
(c) दुसरे प्रेरक
(d) यापैकी नाही

उत्तर:- (ब)

प्रश्न = ५. “घोडा हीनता है”, कोणते क्रियापद आहे
(a) प्रेरणादायी
(b) व्युत्पन्न (
c ) पूर्ववर्ती (d
) यापैकी नाही

उत्तर:- (ब)

प्रश्न = 6- खालीलपैकी कोणत्या भागात सकर्मक क्रियापद वापरले आहे?
एक सैनिक धावतो, एक
सैनिक झोपतो, एक
सैनिक चोराला पकडतो, एक
सैनिक लढतो

उत्तर:- (c)

प्रश्न = 7- मी नुकतेच जागे झालो आहे या वाक्यात झोपलेले आहे *
एक सकर्मक क्रियापद
b】 अपवर्तन क्रियापदाचे
नाव – धतु किया
भूतकाळातील क्रियापद

उत्तर:- (डी)

प्रश्न = 8- श्याम निघून जाताच तो ओरडू लागला. या वाक्यात ‘जैसे थे’

वरील दोन्ही
संक्रामक पूर्ववर्ती
तात्काळ केले आहे

उत्तर:- (c)

प्रश्न=9- रमेश उद्या दिल्लीला जाईल. या वाक्यात उद्या हा शब्द
क्रियाविशेषण संज्ञा विशेषण
डीड आहे.

उत्तर:- (ब)

प्रश्न= 10- खालीलपैकी कोणती
अ – वाचक क्रिया नाही?

उत्तर:- (डी)

प्रश्न = 11- द्वि – क्रिया क्रियापदामध्ये कोणती क्रिया
प्रमुख आहे ?

उत्तर:- (ब)

प्रश्न=12-त्याने रामूला मारहाण केली. या वाक्यातील क्रियापदाचे कोणते रूप
अकर्मक
संयुग
प्रेरक आहे
(d) भूतकाळ

उत्तर:- (ब)

प्रश्न=१३. पक्षी आकाशात उडत आहे. या वाक्यात कोणते क्रियापद वापरले आहे?
(a) अकर्मक
(b) सकर्मक
(c) संपुष्टात येणारा
( d) नॉन-ट्रान्झिटिव्ह

उत्तर:- (अ)

प्रश्न=१४. सकर्मक क्रियापदासह एक वाक्य लिहा –
(a) राजू नेहमी रडत असतो
(b) हरीश बसमध्ये चढतो
(c) कैलास छतावरून पडला होता
(d) सतीशने केळी विकत घेतली होती.

उत्तर:- (डी)

प्रश्न = १५. खालीलपैकी कोणते अकर्मक क्रियापदाचे उदाहरण आहे?
(a) करा
(b) पोहणे
(c) धुवा
(d) घेणे

उत्तर:- (ब)

प्रश्न=१६. खालीलपैकी कोणत्या वाक्यात क्रियापद संक्रामक स्वरूपात आहे?
(A) तो आंघोळ करून आला
(B) मासा पोहतो
(C) तो अन्न खातो (D
) ते बुडाले

उत्तर:- (c)

प्रश्न=17. अकर्मक क्रियापदाचे उदाहरण काय आहे ?
(a) वाचणे
(b) खाणे
(c) पाहणे
(d) रडणे

उत्तर:- (डी)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here